Στο έργο SmartOliveGrove η εφαρμογή τεχνικών της Ευφυούς Γεωργίας στην καλλιέργεια ελιάς θα οδηγήσει στην εύστοχη αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών, καθώς και στον προσδιορισμό του χρόνου και της ποσότητας άρδευσης αξιοποιώντας την ‘Πληροφορία’ με γρήγορο και έξυπνο τρόπο και μετατρέποντας την σε προσαρμοσμένη και λειτουργική συμβουλή που μπορεί να ακολουθήσει ο παραγωγός. Το έργο SmartOliveGrove θα εκμεταλλευτεί ένα σύνολο δεδομένων που προέρχονται από διάφορες πηγές επιστημονική γνώση, εμπειρία παραγωγού και συλλογή δεδομένων πεδίου από ένα δίκτυο τηλεμετρικών σταθμών, τα οποία θα τροφοδοτούν ένα λογισμικό εφαρμογών για την δημιουργία συγκεκριμένων προγνωστικών μοντέλων φυτοπροστασίας και άρδευσης της καλλιέργειας ελιάς.

Το έργο SmartOliveGrove θα διαρκέσει 24 μήνες (Μ) και θα ακολουθήσει μια μεθοδολογία σταδιακής υλοποίησης που απαρτίζεται από τέσσερις (4) ενότητες εργασίας (ΕΕ). Πιο συγκεκριμένα οι ΕΕ του έργου είναι:

  • ΕΕ1: Εγκατάσταση Πειραματικής διάταξης [Μ1-24] Υπεύθυνος: NP. Συμμετοχή: ΕΦΠ, ΑΣΚ, ΑΣΜΝ
  • ΕΕ2: Νέα στρατηγική άρδευσης [Μ3-13] Υπεύθυνος: ΕΦΠ. Συμμετοχή: NP, ΑΣΚ, ΑΣΜΝ
  • ΕΕ3: Αξιολογική προσέγγιση νέου λογισμικού μοντέλου πρόγνωσης επικινδυνότητας σημαντικότερων ασθενειών [Μ3-22] Υπεύθυνος: ΕΦΠ. Συμμετοχή: NP, ΑΣΚ, ΑΣΜΝ
  • ΕΕ4: Πλατφόρμα ευφυούς γεωργίας και πιλοτική εφαρμογή [Μ1-24]. Υπεύθυνος: NP. Συμμετοχή: ΕΦΠ, ΑΣΚ, ΑΣΜΝ

όπου ΝΡ: NEUROPUBLIC, ΕΦΠ: Εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής Πανεπιστημίου Πατρών, ΑΣΚ: Αγροτικός Συνεταιρισμός Καινούργιου Τριχωνίδας, ΑΣΜΝ: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου-Ναυπακτίας

Η ανάπτυξη της μεθοδολογίας του έργου απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα ροής, όπου παρατηρείται η αλληλοτροφοδοτούμενη σχέση των πέντε ενοτήτων εργασίας:

Στην ΕΕ1 αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση της εδαφικής-μικροκλιματικής  παραλλακτικότητας της περιοχής ώστε να διαμορφωθούν οι εδαφοκλιματικές ζώνες και η κατάλληλη τεχνική υποδομή για τη συλλογή των δεδομένων.

Η ΕΕ2 αφορά τον προσδιορισμό του ενεργού ριζοστρώματος των φυτών και τη δημιουργία του μοντέλου άρδευσης βασιζόμενο στην παρακολούθηση της εδαφικής υγρασίας.

Στην ΕΕ3 δημιουργείται το μοντέλο φυτοπροστασίας. Τα δύο αυτά μοντέλα, άρδευσης και φυτοπροστασίας, θα τροφοδοτήσουν το λογισμικό το οποίο θα σχεδιαστεί και αναπτυχθεί στην ΕΕ4, όπου θα πραγματοποιηθεί και η αξιολόγηση του συστήματος της Ευφυούς Γεωργίας στους πιλοτικούς ελαιώνες.

Στην ΕΕ4 επίσης,  πραγματοποιούνται όλες οι διεργασίες διάχυσης και προβολής του έργου.